CZTERY PORY ROKU NA ZAMKU W DĘBNIE

Konkurs fotograficzny

„Cztery pory roku na Zamku w Dębnie”

 

 1. Organizatorzy:

 

Muzeum „Zamek w Dębnie”

Partner konkursu – Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”.

 

 1. Adresaci Konkursu:
 • Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
 1. Cele Konkursu:
 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
 • Promocja Muzeum Zamek w Dębnie.
 • Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
 • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
 1. Tematyka, kalendarium i zasady uczestnictwa w Konkursie:
 • Na konkurs należy przesłać fotografię wykonaną podczas wizyty na zamku w Dębnie. Zdjęcie ma przedstawiać zamek lub jego najbliższe otoczenie z elementami charakterystycznymi dla danej pory roku:
 • Uczestnicy przesyłają wywołane fotografie w formacie A4 (matowe) na adres:

Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno (z dopiskiem – Konkurs fotograficzny)

oraz

wersję elektroniczną na adres: konkursdebno@gmail.com

 • Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

 

 • Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich, jak również z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnik konkursu i jego opiekunowie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na publiczne udostępnianie nadesłanych materiałów. Wybrane przez Jury zdjęcia wezmą udział w wystawie pokonkursowej oraz będą publikowane na stronach internetowych organizatorów oraz w innym mediach w celach promocyjnych. Nadesłane zdjęcia będą publikowane w formie galerii na stronie Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” (www.synergia.tuchow.pl)
 • Prace należy nadsyłać na wskazany adres do 14 grudnia 2018 r.
 • Nadesłane prace muszą być podpisane według wzoru: imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, e-mail i numer telefonu szkoły.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia deklaracji o ochronie danych osobowych (wzór w załączniku); Uczestnik dołącza wypełnioną deklarację do fotografii. Uczniowie, którzy nie dostarczą deklaracji, nie będą mogli brać udziału w Konkursie ze względu na to, że materiały pokonkursowe będą publikowane.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu: styczeń/luty 2019 r. (informacja na stronie internetowej Organizatorów).
 • Finał konkursu i wręczenie nagród: maj 2019 r. w Muzeum „Zamek w Dębnie”.
 1. Koordynator Konkursu:

Krystyna Gurgul, Muzeum Zamek w Dębnie,

tel:146658035,  zamek@muzeum.tarnow.pl

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 • Udział w konkursie oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 • Jury powołują organizatorzy.
 • Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia i nie zwracają kosztów podróży uczestnikom finału.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy.