Cele Fundacji

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

[ Jan Paweł II ]

 

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” została zarejestrowana we wrześniu 2015 r.

Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i kulturalnej, szczególnie w zakresie:

 1. Inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
 2. Inicjowania wspierania i organizowania różnorodnych form kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych.
 3. Tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnego systemu edukacji.
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Wspierania społeczności lokalnych w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej służącej wzrostowi konkurencyjności regionu i kraju.
 9. Działalności na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.
 10. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 11. Promocji i organizacji wolontariatu.