Podróże dalekie i bliskie – II edycja

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”

 pragnie zaprosić uczniów i nauczycieli

szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego

do udziału w II Małopolskim Konkursie Literackim

„Podróże dalekie i bliskie”

 

Patronat nad konkursem objęła pani Krystyna Gurgul

kustosz Muzeum „Zamek w Dębnie”

 

Wakacje i początek jesieni to czas wędrówek po najbliższej okolicy, ale także czas podróżowania po Polsce i świecie, spotkań z interesującymi ludźmi, obserwacji życia
w innych krajach, czas odkrywania uroków znanych i zapomnianych miejsc. Konkurs, który proponujemy, ma na celu zatrzymanie ulotnych chwil, jakie przyniosły wyprawy naszych uczniów, uwrażliwienie ich na różnorodność otaczającego świata i ludzi, a także ma dać możliwość podzielenia się z innymi ciekawymi wspomnieniami.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się
w dołączonym do niniejszego pisma regulaminie.

 

Regulamin II Małopolskiego konkursu literackiego

„Podróże dalekie i bliskie”

 

 1. Organizatorzy:

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”.

 1. Patronat honorowy kustosza Muzeum „Zamek w Dębnie”
 1. Adresaci Konkursu:
 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego.
 • Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych:
  • klasy IV – VI szkół podstawowych,
  • klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjów.
 1. Cele Konkursu:
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania wspomnień z letnich i jesiennych wędrówek, spotkań z interesującymi ludźmi,
 • rozwijanie wrażliwości na różnorodność i piękno przyrody w różnych miejscach Polski i poza jej granicami,
 • rozbudzanie szacunku dla zabytków historii i sztuki, innych kultur, tradycji, obyczajów,
 • rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 1. Tematyka, kalendarium i zasady uczestnictwa w Konkursie:
 • Tematem Konkursu jest praca literacka opisująca miejsca, przeżycia, zatrzymująca chwile letnich i jesiennych wędrówek, które przyniosły spotkania z interesującymi ludźmi, tradycjami, obyczajami czy nawet odmiennymi kulturami. Wspomnienia uczestnika powinny być osadzone w konkretnym miejscu charakterystycznym pod względem historycznym lub przyrodniczym.
 • Forma: kartka/kartki z pamiętnika lub opis przeżyć.
 • Praca powinna być zilustrowana przynajmniej 2-3 zdjęciami, przesłanymi jako odrębne pliki jpg (wielkość pliku maksymalnie 3 MB), które będą potwierdzać jej autentyczność (co najmniej jedno zdjęcie powinno przedstawiać autora na tle opisywanego miejsca). Dodatkowo można dołączyć inne materiały graficzne.
 • Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich, jak również z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnik konkursu i jego opiekunowie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na publiczne udostępnianie nadesłanych materiałów. Wybrane przez Jury prace i zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w innym mediach w celach promocyjnych.
 • Maksymalna objętość prac: 3 strony wydruku komputerowego (czcionka
  12 – Times New Roman; odstępy pojedyncze). Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej w edytorze tekstu.
 • Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie do 22.12.2017 r. na adres: biuro@synergia.tuchow.pl – formularz w załączniku.
 • Przesłanie dwóch wybranych przez Szkolną Komisję Konkursową prac oraz protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych na podany wyżej adres mailowy do 30.03.2018 r.
 • Nadesłane prace muszą być podpisane według wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, adres mailowy szkoły;
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia deklaracji o ochronie danych osobowych (wzór w załączniku); szkoła przesyła drogą elektroniczną skan deklaracji razem ze zgłoszeniem uczestników (oryginał pozostaje w szkole i opiekunowie uczniów wyróżnionych przywożą go na finał Konkursu); uczniowie, którzy nie dostarczą deklaracji, nie będą mogli brać udziału w Konkursie ze względu na to, że materiały pokonkursowe będą publikowane.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu: maj 2018 r. (informacja na stronie internetowej Fundacji).
 • Finał konkursu i wręczenie nagród: maj 2018 r. w Muzeum „Zamek w Dębnie”.
 1. Koordynator Konkursu:

Katarzyna Skrzyniarz – Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”.

k.skrzyniarz@synergia.tuchow.pl, tel: 793 148 150

 1. Postanowienia końcowe:
 • Udział w konkursie oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 • Jury powołują organizatorzy.
 • Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia i nie zwracają kosztów podróży uczestnikom finału.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Fundacji.