RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” zwana dalej „Fundacją Synergia” z siedzibą w Tuchowie, ul. Ryglicka 84a; 33-170 Tuchów, numer NIP 9930657868,
REGON 362452463, KRS 0000573104.
Kontakt w sprawie danych osobowych:  biuro@synergia.tuchow.pl, tel.: +48 793 148 150   +48 793 148 156
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrazili Państwo zgłaszając się do realizowanych przez nas projektów, konkursów lub szkoleń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Fundacji Synergia” , w szczególności w celu:

 • kontaktowania się, w tym w celach związanych z realizacją projektów , konkursów i szkoleń oraz nadzorem realizacji zawartych umów, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • realizacji procesu rekrutacji oraz do wykonania umowy zawartej z Państwem umowy współpracy / umowy cywilno- prawnej zawartej na okres realizacji projektu;
 • przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • marketingu i promocji „Fundacji Synergia”,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Jakie Pani/Pana dane przetwarzamy?

Wymagamy podania przez Panią/Pana wyłącznie podstawowych danych osobowych niezbędnych w trakcie realizacji naszych inicjatyw, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę i adres zakładu pracy,
 • adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia Pani/Pan posiada wobec „Fundacji Synergia” w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach, takich jak przekazanie podmiotom wykonującym usługi księgowe, konsultingowe lub audytowe, partnerom realizowanych przez nas inicjatyw oraz w celach sprawozdawczych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas realizowanej przez nas inicjatywy, do której Państwo się zgłosili, a także po jej zakończeniu w celu:

 • ponownej rekrutacji do projektów i konkursów realizowanych przez „Fundację Synergia”,
 • wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, przede wszystkim przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.