Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA EDUKACJI I KULTURY „SYNERGIA” W ROKU 2015

Okres sprawozdawczy: 03.09.2015 – 31.12.2015

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”

Adres siedziby: ul. Ryglicka 84a, 33-170 Tuchów

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2015-09-03

Numer KRS: 0000573104

Numer REGON: 362452463

 

Członkowie Zarządu Fundacji:

Katarzyna Skrzyniarz – prezes
Grzegorz Skrzyniarz – wiceprezes
Joanna Skrzyniarz

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i kulturalnej, szczególnie w zakresie:

 1. Inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
 2. Inicjowania wspierania i organizowania różnorodnych form kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych.
 3. Tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnego systemu edukacji.
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Wspierania społeczności lokalnych w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej służącej wzrostowi konkurencyjności regionu i kraju.
 9. Działalności na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.
 10. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 11. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie różnorodnych szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji i innych form edukacyjnych dla dorosłych oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów twórczych dla dzieci
  i młodzieży.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli.
 3. Inicjowanie i realizację programów i projektów edukacyjnych i kulturalnych w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi
  i niepublicznymi.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia oraz innowacji
  w edukacji.
 5. Organizowanie konkursów z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Współpracę z instytucjami edukacyjnymi wdrażającymi nowoczesne metody nauczania.
 7. Opracowywanie i publikację materiałów edukacyjnych, broszur poprojektowych, publikacji tematycznych.
 8. Upowszechnianie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.
 9. Promowanie kultury europejskiej oraz tolerancji dla innych kultur, religii, tradycji.
 10. Współpracę z mediami w celu promocji działań i idei Fundacji.
 11. Prowadzenie działań, szkoleń, konferencji i akcji propagujących postawy prospołeczne.
 12. Prowadzenie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 14. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu w celu przeciwdziałania patologiom społecznym.
 15. Propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu i rekreacji.
 16. Udzielanie dotacji i stypendiów oraz pomocy rzeczowej.
 17. Organizowanie kiermaszów i prowadzenie zbiórek dla osób będących w potrzebie.
 18. Wspieranie, propagowanie i organizowanie wolontariatu.
 19. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.
 20. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
  i planowaniu kariery zawodowej.
 21. Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 22. Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się do realizacji celów Fundacji.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

 

Główne działania Fundacji w 2015 roku:

wrzesień – grudzień 2015

Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.

 

Lp   Działania Termin
1. Projekt papieski (Konkursy związane z życiem i działalnością Jana Pawła II). – Opracowanie pisma przewodniego i regulaminów.

– Opracowanie harmonogramu konkursów.

– Opracowanie kart zgłoszeń.

– Opracowanie wzorów protokołów z eliminacji szkolnych.

– Opracowanie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.

– Rozesłanie dokumentów do szkół województwa małopolskiego.

– Rejestracja zgłoszeń.

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

Wg wpływów

2. Projekty edukacyjno-kulturalne – Przygotowanie i złożenie oferty na dofinansowanie projektu papieskiego do Fundacji Kronenberga. [brak dofinansowania]

– Nawiązanie projektowej współpracy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie- umowa o współpracy partnerskiej w celu realizacji projektu: „Ożywić ginącą historię”.

Złożenie oferty – 2.10.2015 r.

 

 

 

 

Złożenie umowy – 22.12.2015 r.

 

 

Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego systemu edukacji.

Lp. Działanie Nazwa szkolenia Miejsce/termin
1. Szkolenia dla nauczycieli – TIK Bezpłatne internetowe narzędzia TIK w pracy nauczyciela SP w Lubaszowej: 29.09. – 23.10.2015

W oparciu o Umowę z dnia 22.09.2015 zostały zrealizowane zajęcia, w których brało udział łącznie 4 osoby. Zrealizowano  12 godzin zajęć, ich wartość wycenia się na łączną kwotę 800 zł (słownie: osiemset), która została obliczona na podstawie przyjętej stawki 66,67 zł/godz.

 

 

 

 1. Działalność na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.
Lp. Działanie Termin
1. Nawiązanie współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego wrzesień
2. Nawiązanie współpracy z  Ruchem Maitri wrzesień

 

 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
Lp. Działanie Termin
1. Zaangażowanie młodzieży z ZS w Tuchowie (3 osoby) i ZS w Karwodrzy (5 osób) do opracowania bazy adresów szkół województwa małopolskiego. Wrzesień – październik

 

Przychód z działalności gospodarczej: 0 zł

 

Koszty poniesione przez Fundację:

 

Statutowe: 800 zł

Administracyjne: 168,79

Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty: 0 zł

 

Dane o:

 1. a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
 2. b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 800 zł brutto.

 1. c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł .
 2. d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 800 zł

 

 1. e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0 zł
 2. f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych:

 

Bank Łącki Bank  Spółdzielczy kwota: 76,20 zł

 

 1. g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł
 2. h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0
 3. Nabytych pozostałych środków trwałych: 0
 4. j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 0 zł

 

8) Fundacja w roku 2015 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

 

9) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

 

W roku 2015 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Tuchów, dn. 30.12.2016r.

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

 

Katarzyna Skrzyniarz – prezes

Grzegorz Skrzyniarz  – wiceprezes

Joanna Skrzyniarz- członek zarządu