Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA EDUKACJI I KULTURY „SYNERGIA” W ROKU 2016

Okres sprawozdawczy: 01.01.2016 – 31.12.2016

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”

Adres siedziby: ul. Ryglicka 84a, 33-170 Tuchów

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2015-09-03

Numer KRS: 0000573104

Numer REGON: 362452463

 

Członkowie Zarządu Fundacji:

Katarzyna Skrzyniarz – prezes
Grzegorz Skrzyniarz – wiceprezes
Joanna Skrzyniarz

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i kulturalnej, szczególnie w zakresie:

 1. Inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
 2. Inicjowania wspierania i organizowania różnorodnych form kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych.
 3. Tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnego systemu edukacji.
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Wspierania społeczności lokalnych w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej służącej wzrostowi konkurencyjności regionu i kraju.
 9. Działalności na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.
 10. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 11. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie różnorodnych szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji i innych form edukacyjnych dla dorosłych oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów twórczych dla dzieci
  i młodzieży.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli.
 3. Inicjowanie i realizację programów i projektów edukacyjnych i kulturalnych w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi
  i niepublicznymi.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia oraz innowacji
  w edukacji.
 5. Organizowanie konkursów z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Współpracę z instytucjami edukacyjnymi wdrażającymi nowoczesne metody nauczania.
 7. Opracowywanie i publikację materiałów edukacyjnych, broszur poprojektowych, publikacji tematycznych.
 8. Upowszechnianie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.
 9. Promowanie kultury europejskiej oraz tolerancji dla innych kultur, religii, tradycji.
 10. Współpracę z mediami w celu promocji działań i idei Fundacji.
 11. Prowadzenie działań, szkoleń, konferencji i akcji propagujących postawy prospołeczne.
 12. Prowadzenie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 14. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu w celu przeciwdziałania patologiom społecznym.
 15. Propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu i rekreacji.
 16. Udzielanie dotacji i stypendiów oraz pomocy rzeczowej.
 17. Organizowanie kiermaszów i prowadzenie zbiórek dla osób będących w potrzebie.
 18. Wspieranie, propagowanie i organizowanie wolontariatu.
 19. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.
 20. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
  i planowaniu kariery zawodowej.
 21. Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 22. Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się do realizacji celów Fundacji.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

 

Główne działania Fundacji w 2016 roku:

 1. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
 2. Inicjowanie wspierania i organizowania różnorodnych form kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych.

 

Lp.   Działania Termin
1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Małopolski Konkurs Literacki „Podróże dalekie i bliskie”

Powiatowy projekt „Szekspiromania”

Projekt papieski (Konkursy związane z życiem i działalnością Jana Pawła II).

 

Organizacja konkursu.

 

 

Organizacja projektu – brak dostatecznej ilości zgłoszeń.

 

– Koordynowanie  konkursów w ramach projektu i przeprowadzenie finału projektu w Tyńcu.

 

Wrzesień – Grudzień 2016

 

Wrzesień – Listopad 2016

 

 

Styczeń – czerwiec 2016

 

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” wystartowała projektem pod hasłem „Wy jesteście przyszłością świata!” realizowanym we współpracy z Fundacją „Chronić Dobro” działającą przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Projekt poświęcony jest osobie Jana Pawła II i oferował szkołom cztery konkursy: na logo projektu, literacki – „Jan Paweł II we wspomnieniach mieszkańców Małopolski”, plastyczny – „Polacy – błogosławieni i święci Jana Pawła II” oraz recytatorski – „Poezja Karola Wojtyły”.

 

Wyniki konkursów znajdują się na stronie internetowej fundacji: synergia.tuchow.pl

 

 

 

 

Lp.   Działania Termin
Projekty edukacyjno-kulturalne Opracowanie projektu „Ożywić ginącą historię” i złożenie oferty – Konkurs FIO 2016 [brak dofinansowania]

Opracowanie projektu „Historia zatrzymana w kadrze” i złożenie oferty – Konkurs „Patriotyzm Jutra 2016”

[brak dofinansowania]

Opracowanie projektu „TIK dla nauczycieli i uczniów” i złożenie oferty – Konkurs FIO Małopolska Lokalnie

[projekt został zrealizowany na mniejszą kwotę dofinansowania]

Opracowanie projektu „Teraz czas dla Seniora” i złożenie oferty – Konkurs ASOS

[brak dofinansowania]

Opracowanie projektu „Historia zatrzymana w kadrze” i złożenie oferty – Konkurs FIO 2017

7.01.2016

 

 

7.02.2016

 

 

12.02.2016

 

 

15.04.2016

 

 

3.10.2016

 

 1. Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego systemu edukacji.

 

Lp. Działanie Termin
Szkolenia dla nauczycieli – TIK Brak
zapotrzebowania
Publikowanie na stronie internetowej Fundacji dobrych praktyk w ramach stosowania narzędzi TIK w edukacji (promocja TIK i nauczycieli wykorzystujących je w pracy) Na bieżąco

 

 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

Lp. Działanie Termin
Szkolenia dla nauczycieli – TIK Brak zapotrzebowania

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Lp. Działanie Termin
Zorganizowanie konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego. Brak zapotrzebowania i możliwości finansowych.
Zbiórka sprzętu sportowego dla podopiecznych Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Przełożona na kolejny rok.

 

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Lp. Działanie Termin
Starania o dofinansowanie projektu „Historia zatrzymana w kadrze”

[brak dofinansowania]

Opracowanie projektu „Historia zatrzymana w kadrze” i złożenie oferty – Konkurs FIO 2017

Projekt złożony 7.02.2016

 

 

Projekt złożony 3.10.2016

 1. Wspieranie społeczności lokalnych w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Lp. Działanie Termin
Opracowanie projektów aktywizującego seniorów gminy Tuchów i starania o dofinansowanie projektów.

[brak dofinansowania]

Projekt złożony 15.04.2016

 

 1. Działalność na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.

 

Lp. Działanie Termin
Współpraca z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego Cały rok
Współpraca z Ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Cały rok
Nawiązanie współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Tarnowskiej, np. z Powiatem Tarnowskim (partnerstwo projektowe), Gminą Tuchów (patronat Burmistrza Tuchowa nad Małopolskim Konkursem Literackim „Podróże dalekie i bliskie”), Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Przystąpienie do projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Cały rok

 

 

 

 

1.12.2016

 

 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Lp. Działanie Termin
Zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych (określanie mocnych stron, cv, rozmowa kwalifikacyjna) Brak zainteresowania

 

 1. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Lp. Działanie Termin
Zaangażowanie młodych ludzi w działania Fundacji. Przez cały rok

 

 

 

Przychód z działalności gospodarczej: 0 zł

Przychody 1558,68 zł

– darowizny – 150 zł

– projekt „FIO Małopolska Lokalnie” – 1408,68 zł

 

Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe: 2115,89 zł

Administracyjne: usługi obce – 208,90 zł

Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty: 0 zł

 

Dane o:

 1. a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
 2. b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto.

 1. c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł .
 2. d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 zł
 3. e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0 zł
 4. f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
 5. g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł
 6. h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0
 7. Nabytych pozostałych środków trwałych: 0
 8. j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 0 zł

8) Fundacja w roku 2016 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

9) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

W roku 2016 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Tuchów, dn. 29.12.2017 r.

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

 

Katarzyna Skrzyniarz – prezes

Grzegorz Skrzyniarz  – wiceprezes

Joanna Skrzyniarz- członek zarządu